Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Puuilo Oyj:n sisäpiiriohje perustuu Suomen ja EU:n säännöksiin ja määräyksiin*. Sisäpiiriohjeen tarkoituksena esittää yhteenveto tärkeimmistä sisäpiiritiedon käyttöön ja hallinnointiin sovellettavista säännöistä ja menettelytavoista yhtiössä.

Sisäpiiriohje sisältää sääntöjä ja määräyksiä kielletystä sisäpiiritiedon käytöstä, yhtiön sisäpiiriluetteloista, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja lykkäämismenettelystä sekä yhtiön johdon ja johdon lähipiirin liiketoimien ilmoittamisesta.

Sisäpiiriohje soveltuu kaikkiin yhtiöön ja sen konserniyhtiöihin työ- tai palvelussuhteessa oleviin henkilöihin sekä näiden hallitusten jäseniin (kukin "työntekijä").

Sisäpiiriohje soveltuu myös tahoihin, jotka suorittavat sopimuksen tai muun perusteen nojalla tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy yhtiöön liittyvään sisäpiiritietoon ja jotka on sen vuoksi merkitty yhtiön sisäpiiriluetteloon. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi neuvonantajat, kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja luottoluokituslaitokset (kukin "palveluntarjoaja"). Lisäksi sisäpiiriohjeessa kuvataan yhtiön hallitukseen ja johtoryhmään kuuluvien henkilöiden lähipiirin kaupankäyntiin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia.

*Tärkeimpiä sisäpiiriasioita koskevia säännöksiä ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (596/2014/EU, "MAR"), MAR:n nojalla annetut EU:n komission 2-tason asetukset ja ESMAn antamat MAR:iin liittyvät ohjeistukset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (89/1889, muutoksineen) ja Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sisäpiiriohje.

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Yhtiöllä on liikkeeseenlaskijana velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sitä tai sen rahoitusvälineitä suoraan koskeva sisäpiiritieto. Yhtiön on varmistettava, että sisäpiiritieto julkistetaan siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tieto voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa.

Julkistettavat tiedot julkistetaan pörssitiedotteella ja toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Nasdaq Helsingille. Lisäksi tiedot julkistetaan yhtiön internetsivuilla, joilla ne säilytetään viiden (5) vuoden ajan.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Yhtiö on määritellyt MAR:n mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja talousjohtajan ("johtohenkilöt").

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ("lähipiiriläiset") on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.

Liiketoimia koskeva ilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnan verkkosivustolta ladattavalla sähköisellä lomakkeella. Täytetty lomake lähetetään suojattua sähköpostia käyttäen Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi ja yhtiölle sähköpostiosoitteeseen trading@puuilo.fi.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä ilmoituksia voit tarkastella täällä.

Suljettu ajanjakso

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivänä. Yhtiö ilmoittaa Johtohenkilöille suljetusta ajanjaksosta etukäteen.